BIMVIP -- 品茗BIM官方服务平台

历史搜索

BIM热搜

“3天学建模”8月7日作业与学习心得

 在8月7日的学习中,我了解了主体建模的基本操作和二次结构部分的建模。


很大的一个感悟就是:小马建模相较于revit本身,极大的提高建模效率。而且三维颜色不是传统的黑白模式,在视觉上更加美观。                                        

觉得可以改进的是:在板的绘制部分,如果可以按照围成的区域布置就更好了。


写回答
0个回答